Individuele psychotherapie

Individuele psychotherapie gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag en van onze emoties. Vaak spelen eerdere ervaringen hier een rol in. Bij deze therapievorm krijgt het kind, afhankelijk van de leeftijd, al pratende en/of spelende, inzicht in de samenhang tussen deze eerdere ervaringen, gedachten, gevoelens en gedrag. Met het verkregen inzicht kan het kind vervolgens werken aan verandering, middels een veilige (therapie) omgeving. Bij jonge kinderen spreken we meer van ontwikkelingsgerichte therapie en wordt een kind door middel van spel, in relatie tot de therapeut, in de gelegenheid gesteld nieuwe (corrigerende) ervaringen op te doen.

Het doel van individuele psychotherapie is het opheffen van psychische klachten en problemen of deze zoveel verminderen, dat het kind er minder last van heeft. Doordat de klachten afnemen voelt het kind zich beter en functioneert het beter thuis, op school en/of in de omgang met andere kinderen. Het kind leert om zich in emotioneel en sociaal opzicht te ontwikkelen, zodat het met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat.  

 

Werkwijze

Individuele psychotherapie is een behandeling die in principe één op één plaatsvindt met psychotherapeut en kind of jongere. Zij werken samen aan de problemen op een manier die is aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase. Meestal worden ouders/verzorgers bij de therapie betrokken en natuurlijk kunnen de ouders ook begeleiding krijgen middels ouderbegeleiding. Nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers of met het hele gezin is van belang, zodat er afstemming bestaat en ouders hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en vragen kunnen bespreken. Afhankelijk van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van oplossingen voor problemen in het heden.

Individuele psychotherapie is kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Therapie kan dus een paar maanden duren, maar ook één tot anderhalf jaar. Meestal komt het kind één keer in de week of eens per twee weken voor een afspraak van ongeveer drie kwartier. Individuele psychotherapie is een intensievere vorm van hulpverlening en is voor een cliënt dan ook vaak hard werken. Het vraagt naarmate een kind ouder is, bereidheid van het kind om zichzelf, het gedrag, de gedachten en gevoelens goed te bekijken en daar samen met een psychotherapeut mee aan de slag te gaan, waarbij eigen initiatief en een actieve inbreng van het kind van belang is.

 

Doelgroep

Individuele psychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is voor kinderen of jongeren van 5 tot 18 jaar. Zij kunnen uiteenlopende problemen hebben op sociaal-emotioneel en/of gedragsmatig gebied. Individuele psychotherapie is geïndiceerd als de ideeën die het kind over zichzelf en belangrijke anderen heeft ontwikkeld, zich zodanig hebben vastgezet, dat een kind dit mede zelf in stand houdt en het gedrag niet (eenvoudig) van buitenaf  (pedagogisch) is te beïnvloeden.

Individuele psychotherapie is voor kinderen/jongeren, die last hebben van psychische klachten en op een of meerdere vlakken in hun leven vastlopen of niet meer (goed) kunnen functioneren. Dit geldt voor zowel enkelvoudige als meervoudige complexe psychische problematiek.

 

Effectiviteit

In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat vele vormen van psychotherapie effectief tot verbetering leiden. Zo is ook individuele psychotherapie een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen, waarbij de relatie tussen de cliënt en de psychotherapeut centraal staat. Hierbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over individuele psychotherapie kan gekeken worden op de website van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie: www.vkjp.nl

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer