Gezinsbehandeling

Een probleem van één gezinslid kan niet los worden gezien van andere gezinsleden. We werken daarom graag met het complete gezinssysteem. Dat betekent concreet dat bijna alle hulpvormen gecombineerd worden met gezinsbehandeling. De gezinsbehandelaar verricht haar werkzaamheden voornamelijk in de thuissituatie van het kind of de jongere. Het gezin is de plek waar het kind mag leren en ontwikkelen. Daarnaast zal het kind ook “signalen” afgeven aan zijn of haar ouders om te mogen leren en ontwikkelen. Samen ontwikkelen en groeien om de interactiepatronen tussen gezinsleden te verbeteren en daarmee het gezinsgeluk te vergroten is het doel van gezinsbehandeling.

 

Werkwijze

GGZON biedt behandeling vanuit de overtuiging dat de kracht en de mogelijkheid om te veranderen in de gezinnen zelf aanwezig is. De gezinsbehandelaren werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek en het systemisch denken. De gezinsbehandelaar gaat samen met alle gezinsleden aan de slag om duidelijk te krijgen wat er goed gaat in het gezin (deze krachten willen we benutten en versterken), wat het gezin wil veranderen en bij welke problemen het gezin hulp wil. Het gezin heeft zelf de regie om te bepalen aan welke doelen zij willen werken en op welke manier de gezinsbehandelaar een rol mag spelen om de doelen te behalen. Zij kan, door de manier van vragen stellen of het inzetten van technieken, gezinsleden hun eigen kracht (opnieuw) laten ontdekken en hiermee dus ook de motivatie tot verandering.

In grote lijnen zijn er 3 fasen in de behandeling. In de startfase worden de problemen in kaart gebracht en worden doelen opgesteld. De veranderfase is onder andere gericht op het werken aan die doelen en het verbeteren van de communicatie onderling. In de eindfase wordt bekeken of de gestelde doelen gehaald zijn, of de situatie is verbeterd en of het gezin in staat is om in de toekomst problemen samen op te lossen.

 

Doelgroep

Gezinsbehandeling is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waar een psychiatrische diagnose is gesteld bij een kind en/of bij de ouder(s) Of één van de gezinsleden is in behandeling bij GGZON. Gezinsbehandeling wordt op indicatie ook ingezet wanneer een of beide ouders in behandeling zijn bij volwassenzorg van GGZON.

Doelen kunnen gericht zijn op: gedragsproblemen van het kind of de jongere verminderen, onderzoeken waar het gedrag van het kind voor staat, psycho-educatie om het gedrag van het kind beter te begrijpen, de opvoedvaardigheden te herstellen/ vergroten, samenwerking tussen ouders en de onderlinge communicatie binnen het gehele gezin te verbeteren. Het bredere netwerk kan op verzoek van het gezin ook betrokken worden bij de behandeling, denk aan familieleden, school en eventuele andere hulpverleners binnen het gezin.   

 

Meer informatie

Naast gezinsbehandeling bieden we bij GGZON voor ouders ook groepstherapie en trainingen, klik hier voor meer informatie: Childreflection, Mindful Parenting, Psyco-educatie groep ADHD en Psycho-educatiegroep ASS. Ook biedt GGZON ouderbegeleiding en systeemtherapie.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer