Privacy en wetgeving

GGZON volgt de regels opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de KNMG (Koninklijke Nederlansche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

Voor de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt en nadere betrokkene(n) geldt het volgende:

 • Aan de cliënt wordt medegedeeld aan wie zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.
 • Binnen de organisatie en onder de verantwoordelijkheid van de organisatie kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan de cliënt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak.
 • Buiten de organisatie kunnen onder verantwoordelijkheid van de directie, persoonsgegevens worden verstrekt aan:
  • Op verzoek aan personen die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan de cliënt, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak. Dit uitsluitend met toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • Aan organen genoemd in de WMO dan wel de WLZ, ZvW, Jeugdwet ten behoeve van de financiering van de hulpverlening mogen de volgende gegevens worden verstrekt:
   • Gemeente / Zorgkantoor / Zorgverzekeraar: de verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 • Ingevolge wettelijke voorschriften

Voor verdere informatie is het privacyreglement van toepassing: klik hier.

Voor informatie van rechten en plichten van minderjarigen en hun ouders verwijzen wij u naar de website van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) (www.knmg.nl)

Onderwerpen:

Welke informatie mogen (gescheiden) ouders over hun kind(eren) ontvangen?

klik link 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer